ICOLD tekniske komiteer

ICOLD tekniske komiteer er består av ca. 20 eksperter, hvor kun et medlem er fra en av nasjonale komiteer. Medlemmer frivillig deler sin faglige kunnskap og erfaringer om et bestemt fagfelt, og produserer dokumenter som oppsummerer internasjonal praksis og trender. Dokumentasjon som produseres i tekniske fomiteer er fortrinnsvis i form av en bulletin-publikasjoner, men kan også være en artikkel, eller en serie av artikler for et spesifikt ICOLD-relatert møte eller konferanse.

En ICOLD-komite består av komiteleder (Chair), Nestleder (Vice Chair), medlemmer (Member) som representerer nasjonale komiteer. Medlemmer representerer et bestemt kompetanseområde om et emne/fagfelteller en hendelse. I tillegg kan Invited Technical Experts delta. Det er eksperter med et spesifikt fokus for bidrag til en bulletin eller annen publikasjon. Komiteer kan også ha Corresponding Members, medlemmer som ikke må delta på møtene fysisk, med vil ha alle fordelene ved å få tilgang til arbeidsdokumenter, forfatterskap og deltakelse på møter. Tilsvarende medlemmer må godkjennes av komitelederen. I noen tilfeller, er det tillatt med to medlemmer fra en nasjonal komite. Det andre medlemet heter Co-opted Member, fortrinnsvis en Young Engineer (under 40 år), og skal ha alle rettigheter og plikter som Member.       

Norske medlemmer i ICOLD tekniske komiteer må kjenne og følge ICOLD retningslinjer for tekniske komiteer og Retningslinjer for NNCOLD medlemmer i ICOLD tekniske komiteer.

Følg lenke for å lese mer om ICOLD tekniske komiteer.  

Norske medlemmer i ICOLD tekniske komiteer.

Mal for statusrapportering fra norsk deltagelse i ICOLD komiteer og arbeidsgrupper.https://nncold.no/wp-content/uploads/2023/03/NNCOLD-Arsberetning-2022.pdfhttps://nncold.no/wp-content/uploads/2023/03/NNCOLD-Arsberetning-2022.pdf